/* text */ ?>

 esf eu oplzz Podporujeme horizontal CMYK2

  

Podpora transformace ústavu Komorní Lhotka

 1. července 2013 - 30. června 2015

 reg. č. projektu: CZ.1.04/3.1.03/87.00024

Projekt je spolufinancován EU z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR  


Setkání se zastupitelstvem obce Komorní Lhhotka

Dne 13. 05. 2015 proběhlo na půdě DZP setkání zastupitelstva Obce Komorní Lhotka se zástupci CPT (Centrum podpory transformace, o.p.s.), transformačního týmu a vedení DZP Komorní Lhotka k blížícímu se ukončení realizace projektu ,,Podpora transformace ústavu Komorní Lhotka‘‘ reg.č.CZ.1.04/3.1.03/87.00024.

 Ředitel CPT ve svém vystoupení seznámil přítomné zastupitele s pojmem „transformace“ z pohledu CPT a podpořil naše záměry směřující k podpoře běžného života uživatelů. Ředitel ISÚ zdůraznil odpovědnost ke kraji v rámci naplňování transformace naší pobytové služby a představil strategický plán včetně organizace práce a financování DZP na příští pětileté období.  

Vedoucí DZP prezentovala vzdělávací programy pracovníků přímé péče a vedoucích pracovníků v rámci realizace projektu. V průměru každý zaměstnanec absolvoval víc jak 70 hodin školení. Management se vzdělával v přípravě na transformační změny, finanční řízení, komunikaci s veřejnosti a strategii plánování soc. služby. Absolvovali 130 hodin školení. Sociální pracovnice shrnula dosavadní průběh transformačního procesu směrem ke klientům, a jejích zpětnou pozitivní vazbu.

 

CIMG6910 CIMG6911

  Prezentaci si ve formátu pdf můžete prohlédnout zde


 

Projekt úspěšně dál pokračuje 

Dne 20. 2. 2015 proběhlo setkání transformačního týmu se zástupci obce.  Ředitel se svými kolegy seznámil starostu, místostarostu a předsedkyni komise pro sociálně-zdravotní oblast s konkrétními pokroky v projektu, který schválili zastupitelé obce Komorní Lhotka.   

CIMG6365

Zaměstnanci prošli mnoha hodinami školení, které jim postupně měnily pohled na život osoby se zdravotním postižením. Výsledkem je ZMĚNA způsobu poskytování sociální služby, jejímž cílem je přiblížit člověka se zdravotním postižením co nejvíce BĚŽNÉMU způsobu života, a zároveň postupně pracovat u některých klientů na změně formy bydlení.

Z jednání vyvstaly i podněty podpory od starosty a místostarosty. Starosta požádal, aby další setkání bylo směřováno k celému zastupitelstvu obce. Na tomto setkání by mělo proběhnout bližší seznámí zastupitelů s projektem transformace v DZP.  Místostarosta dále navrhl informovat i další občany komorní Lhotky a to prostřednictvím pozváním na společenskou akci např. tradiční smažení vaječiny. Rovněž viděl možnost v tom, aby klienti provozovali stánek poblíž dětského a víceúčelového hřiště a byli tak ještě více vtažení do aktivit obce společně se sportovci, hasiči a zahrádkáři. Starosta obce jakožto zástupce zřizovatele přislíbil podporu v dalších projektových záměrech a strategii rozvoje ISÚ Komorní Lhotka.

DZP společně s Centrem podpory transformace a obcí Komorní Lhotka může směřovat ke kvalitně transformací pozměněné sociální službě, která vede klienty k využívání komunitních služeb v obci, čímž se klienti stávají aktivními členy společnosti.

Dalším krokem bylo setkání TT s panem Čupkou ke strategickému plánování a nastavení harmonogramu a vytvoření transformačního plánu, které proběhlo dne 23. 2. 2015 

Plánována konzultace s ředitelem CPT Mgr. Milanem Šveřepou (odborník na komunikaci s veřejností) k nastavení komunikační strategie k vizi organizace, směrem k veřejnosti a zřizovatel(obci) proběhla v objektu DZP dne 27. 2. 2015 Další setkání může být zaměřeno k podpoře zřizovatele v rozvoji sociálních služeb za možného využití i prostředků z výzev ESF.   

CIMG6536       CIMG6535                                                                                              

Setkání transformačního týmu, ředitele Centra podpory transformace a zastupitelů obce k výše zmíněným tématům proběhne  dne 13.5. 2015  v 16 hod. v budově DZP Komorní Lhotka.

 

01letak02letak

 

 


 

Stáž v DZP Stod u Plzně

 Dne 4-6.11.2014 management zařízení ISÚ Komorní Lhotka navštívil v rámci předání zkušeností dobré praxe DZP Stod. Stáže ve Stodu se zúčastnilo šest pracovníků DZP ISÚ Komorní Lhotka, kteří jsou zapojeni v realizaci projektu ,,Podpora transformace ústavu Komorní Lhotka“, spolufinancovaného EU z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Pracovníci získali informace o tom, jakých úspěchů je možné dosáhnout při naplňování potřeb a přání osob se zdravotním postižením v rámci zpracované vize transformace DZP. Načerpali spoustu zajímavých podnětů, jak podporovat klienty při začleňování do běžného života (zaměstnání, vzdělání, péče o domácnost). Na druhé straně byli také upozorněni na úskalí, která je možné v procesu transformace předpokládat, s čím je možné se při nepochopení nadřízených orgánů, veřejnosti aj. potýkat. Poděkování je třeba vyjádřit panu Mgr. Radku Rosenbergerovi za vstřícnost a ochotu se pracovníkům ISÚ Komorní Lhotka věnovat a předat jim co nejvíce zkušeností, tak aby byli schopni blíže definovat vizi a ekonomické a personální zajištění nových transformačně orientovaných sociálních služeb.  

img 20141105 143928img 20141105 111935

 

img 20141105 123922


 

Setkání s rodinnými příslušníky

Dne 24.9.2015 proběhlo v odpoledních hodinách v objektu DZP setkání s rodinnými příslušníky, které bylo realizované v rámci projektu ,,Podpora transformace ústavu Komorní Lhotka‘‘. Klienti zařízení, rodinní příslušníci, opatrovníci  a další účastníci byli vedoucí DZP a soc. pracovníci seznámení s obsahem a průběhem transformace v zařízení. Prezentace projektu byla podpořená foto dokumentací, která zachycuje klienty a pracovníky v přímé péči při činnostech v rámci naplňování projektu. V diskuzi opatrovníci a rodinní příslušníci projevili svůj obdiv a poděkování všem pracovníkům DZP za jejích přístup ke klientům a plnění náročných úkolů vycházejících z projektu.    

setkanirp

 Prezentaci projektu si ve formátu pdf můžete prohlédnout zde

Fotodokumentaci si můžete ve formátu pdf prohlédnout zde

Zapsal koordinátor


 

Jednání transformačního týmu

 Od 1.6.2014 proběhly na DZP personální změny. Byly jmenovány tři koordinátorky, které nahradí stávající vedoucí komunit paní Karáskovou, Rusnokovou a Hrádkovou.

 Komunita 1 – paní Simona Dvorníková

 Komunita 2 – paní Lenka Muroňová

 Komunita 3 – Jana Bieleszová 

 Všechny nové koordinátorky komunit jsou členy TT. Koordinátorka na vzdělávání Klára Vápeníková zaslala navržené termíny na podzimní vzdělávání PPP, které se uskuteční v zařízení Benjamín, s možností využití kapacity i v DZP Komorní Lhotka (tyto byly zaslány, metodikem před jednáním TT na zařízení).  Ze zařízení Komorní Lhotka se zúčastní výše uvedené tři koordinátorky. 

 

Nová podoba transformačního týmu

 

Jméno a příjmení zaměstnance

Název pozice

Tel.

e-mail:

1.

Ing. Pavel Dyrčík

Ředitel ISÚ

553038131

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2.

Alena Brudná

Finan. koordinátor

553038134

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3.

Stanislav Čmiel

Koordinátor

734153525

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.

    Mgr. Irena Peterková

Odborný pracovník

553038140

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5.

Mgr. Karla Komárková

Odb. prac. - klienti

558696805

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

6.

Simona Dvorníková

Vedoucí komunity 1

553038139

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

7.

Lenka Muroňová

Vedoucí komunity 2

553038139

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

8.

Jana Bieleszová

Vedoucí komunity 3

553038139

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

9.

Mgr. Jana Tomšová

Metodik

   

  

16.6.2014 proběhla v Ostravě obhajoba závěrečných prací kurzu Řízení transformace, kdy členové kurzu Mgr. Peterková Irena, Mgr. Komárková Karla, Ing. Dyrčík Pavel a pan Čmiel Stanislav dostali Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu "Řízení transformace pobytových sociálních služeb“ v rozsahu 72 vyučovacích hodin.

 

12.8.2014 proběhla schůzka transformačního týmu, kde mimo jiné koordinátor transformace ISU Komorní Lhotka Stanislav Čmiel popsal jasnou vizi kam by se tato organizace mohla v budoucnu v oblasti sociálních služeb v Komorní Lhotce ubírat. Vše záleží na několika aspektech: Stále nedořešena restituce s Diakonií. Dlouhodobě se očekává, zda budova, ve které je nyní poskytován Domov pro seniory organizací ISÚ KL, nebude navrácena zpět církvi. Z tohoto důvodu vzniká velká nejistota mezi pracovníky. Zřízení pečovatelské služby je deklarováno ve vizi Konceptu podpory lidí v komunitě v horizontu pěti let. Zázemí pro tuto službu se plánuje v budově DZP Komorní Lhotka. Tato budova postavena z dotačních titulů ROP má 5 letou udržitelnost poskytování služby DZP pro 24 uživatel. Obava vzniká také z nadcházejících voleb, jelikož zřizovatelem je obec Komorní Lhotka, aby v případě výměny zastupitelstva byl tento záměr podpořen. Transformační tým se shodl, že by bylo vhodné, aby obec vlastnila, případně zrekonstruovala z objektů, které náleží obci minimálně 4 byty, kde by mohli lidé připravení pracovníky DZP KL samostatně žít za podpory již nové terénní pečovatelské služby.

 

Management zařízení ISU Komorní Lhotka by v rámci využití stáži rád navštívil v rámci předání zkušeností dobré praxe DZP stod. po té si budou schopni také blíže definovat vizi a ekonomické a personální zajištění nové služby. Rádi by ke stanovení Harmonogramu TP využily podpory p. Čupky. realizováno od ledna r. 2015.

   


 Jednání transformačního týmu ze dne 29.04.2014

 Vzdělávání pracovníků přímé péče

Dne 28. 4. 2014 proběhl druhý modul Kurzu pro pracovníky přímé péče podporující začlenění lidí s postižením do běžného života. Druhý modul:  Práce, bydlení, volný čas: Podpora uživatele v začlenění do běžného života vedla Bc. Zuzana Thürlová. Prezentovány byly především praktické zkušenosti se začleňováním lidí z ústavního prostředí do života, tak i příprava a udržení lidí s postižením na běžném trhu práce. Pracovníky nejvíce zaujalo témata pomoc x podpora. Dne 29. 4. probíhá třetí modul: Práva, právní odpovědnost a přiměřené riziko uživatele sociálních služeb při přechodu do běžného života lektoroval  Mgr. Radek Rosenberger.

 

Kurz Řízení transformace pobytových sociálních služeb (kurz je akreditován MPSV)

 Proběhly již čtyři moduly kurzu Řízení transformace. Tým komorní Lhotky zpracoval, dva úkoly se zaměřením na vizi a strategii zapojování uživatel do rozhodování. Úkoly byly konzultovány s metodikem a budou zaslány 30. 4. Mgr. Milanu Šveřepovi,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Další dvoudenní kurz proběhne dne 21.-22.5.2014 ve Čtyřlístku – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava.

 


 Změna transformačního týmu

Od 1.3.2014 došlo ke změně členů v transformačního týmu. Odešla Mgr. Nina Semenovová a nahradila jí Mgr. Karla Komárková, která pracovala jako soc. pracovnice v budově DPS.    

 

 Transformační tým 

 

Jméno a příjmení zaměstnance

Název pozice

Tel.

e-mail:

1.

Ing. Pavel Dyrčík

Ředitel ISÚ

553038131

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2.

Alena Brudná

Finan. koordinátor

553038134

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3.

Stanislav Čmiel

Koordinátor

734153525

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.

    Mgr. Irena Peterková

Odborný prac.

553038140

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5.

Mgr. Karla Komárková

Odb. prac.-klienti

558696805

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

6.

Ilona Hrádková

Vedoucí komunity

553038139

 

7.

Jana Rusnoková

Vedoucí komunity

553038139

 

8.

Hana Karásková

Vedoucí komunity

553038139

 

9.

Mgr. Jana Tomšová

Metodik

   

 

Jednání transformačního týmu ze dne 28.2.2014

Personální záležitosti

Personální změny sociální pracovnice a zároveň odborné pracovnice – klienti Mgr. Niny Semenovové.  Poděkování za její výbornou dosavadní práci a podporu v rozvoji lidí s postižením. Odchází z  důvodu pro ni zajímavé nabídky a personálního růstu do sociální služby DZR ve Frýdku Místku. Na její místo nastupuje od března Mgr. Karla Komárková, která do té doby pracovala v ISÚ Komorní Lhotka jako sociální pracovnice Domova po seniory.

Seminář 12. 2. 2014

 •       Semináře se za ISÚ Komorní Lhotka zúčastnil pan ředitel Ing. Dyrčík a Alena Brudná.
 •       Informace k aktivitám projektů zapojených do transformace uvedl ředitel Centra podpory transformace Mgr. Milan Šveřepa www.podporatransformace.cz
 •       Představení „Kalkulačky“ k finanční analýze Ing. Guman.
 •       Přínos především praktické zkušenosti ředitelky Domova bez Zámku Brožkové.
 •       Konzultace s Ing. Filipovou a Ing. Soukupovou přínosné ujasnění podmínek spolupráce.

Kurz Řízení transformace pobytových sociálních služeb (kurz je akreditován MPSV)

Tento kurz byl zahájen 18.-19. únoralektorem Mgr. Radkem Rosenbergerem. První modul řízení transformace proběhl v organizaci Čtyřlístek v Domově Barevný svět v Ostravě. Účastníky kurzu za vedení DOZP ISU Komorní Lhotka byli Ing. Pavel Dyrčík, Mgr. Irena Peterková, Stanislav Čmiel a Mgr. Karla Komárková. Vzdělávání bude probíhat v 5-ti  jednotlivých modulech, z nichž některé budou dvoudenní. Vzdělávání bude zakončeno obhajobou a zpracováním závěrečné práce. Kontaktní osobou a průvodcem ke zpracování jednotlivých úkolů bude metodik zařízení. Termíny pro další moduly jsou naplánovány (viz příloha).

Cíle kurzu:

 •     Porozumět důvodům pro deinstitucionalizaci, její účel, cíl a přínosy pro lidi s postižením a být schopen předat je ostatním.
 •            Umět popsat a určit výsledek transformace, osvojit si dovednost předat jeho charakteristiky ostatním.
 •      Porozumět deinstitucionalizaci jako procesu o dvou nedílných částech: jedné zaměřené na způsoby poskytování péče a druhé zaměřené na podmínky poskytování péče; dovednost předat ostatním.
 •          Získat znalosti o procesu transformace a být schopen tyto znalosti uplatnit v praxi: jeho jednotlivé kroky, typická úskalí a poznatky z dosavadní realizace; schopnost tyto znalosti a dovednosti zprostředkovat ostatním.
 •     Naučit se určit klíčové aktéry transformačního procesu a nastavit vhodné způsoby komunikace s nimi; naučit se tyto znalosti a dovednosti zprostředkovat ostatním.
 •       Být schopen plánovat a provést projekt transformace.
 •       Umět zorganizovat a vést jednání pracovního týmu.
 •     Umět připravit obsah a formu veřejného vystoupení a být schopen zvolit vhodné prostředky s ohledem na danou příležitost a cílovou skupinu.
 •      Naučit se poskytovat metodickou podporu pracovníkům, kteří se transformaci věnují: identifikovat jejich potřeby, zvolit vhodné způsoby metodické podpory.

Výstupy ze vzdělávání  Řízení  transformace a závěrečná obhajoba:

 •          Výstupem je reálny transformační projekt, k jehož zpracování by měli účastníci dostat podklady v podobě vědomostí (a dovedností) v průběhu vzdělávání.
 •           Při závěrečné obhajobě bude kladen důraz zejména na tato kritéria hodnocení:

1.    Úroveň skupinové práce (individuální vklad – zapojovat do debaty všechny)

2.    Obsah prezentace (hloubka, propracovanost, realističnost)

3.    Forma prezentace (kvalita zpracovaných podkladů)

4.    Přesvědčivost prezentace – komunikační dovednosti

Semináře k Novému občanskému zákoníku 21. 2. 2014

Lektor Mgr. Barbora Rittichová v zařízení Benjamin v Orlové. Zúčastnily se Mgr. Peterková a Mgr. Semenovová – velmi kladně hodnotili získané informace i prezentaci Mgr. Ritichové. Oficiální pozvánky byly zaslány Ing. Vápeníkovou. Druhý termín semináře k NOZ  5. 3. 2014 se bude konat v  Komorní Lhotce. Tohoto semináře se zúčastní pracovníci ze zařízení Santé (4), Benjamín (8), Komorní Lhotky (3) – celkem 15 osob. Tel. kontakt na Mgr. Ritichovou je 773 621 228 nebo 774 238 859.   

Vzdělávání pracovníků přímé péče

Kurz pro pracovníky přímé péče podporující začlenění lidí s postižením do běžného života. Bude zahájen 20. 3. 2014 modulem Deset kroků transformace Mgr. Šárkou Hlisnikovskou. Rozpis následujících modulů v příloze.

 


Jednání transformačního týmu 16.1.2014

Analýza potřeb uživatelů:

Přehodnoceni všichni uživatelé. Pracovníci zvládli přehodnotit do konce roku, u některých přehodnocování se zúčastnili i rodinní příslušníci. Aktivně přehodnocování vedla Mgr. Nina Semenovová a Mgr. Irena Peterková. Výsledky zjištění z přehodnocování Nezbytné míry podpory uživatel Domova Komorní Lhotka budou následně zapracovány do analýzy.

Analýza okolí služeb s ohledem na výsledky vyhodnocování nezbytné míry podpory uživatel viz. příloha.

 

 Supervize: 

25. 10.2013 proběhlo první úvodní setkání se Mgr. Blankou Falcníkovou, Ph.D., Supervizní setkání s pracovníky jedenkrát za dva měsíce, s vedením jedenkrát za tři měsíce. Další termín 22. 1. 2014 s pracovníky přímé péče.

 

 Vzdělávací aktivity:

Nově od ledna 2014 zajišťuje koordinaci vzdělávání CPT Klára Vápeníková, Kontakt tel. 734 864 185, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vedením DOZP Komorní Lhotka byly definovány témata vzdělávacích potřeb pro pracovníky přímé péče a pro management.

Od Ledna 2014 začíná plánované vzdělávání, pracovníků přímé péče a managementu. Do zařízení byly zaslány letáky na jednotlivé kurzy.

Kurz Řízení transformace – úvodní dvoudenní setkání-  DOZP Komorní Lhotka- zájem o termín 4. - 5. února. Bohužel, o tento termín nebyl zájem z dalších organizací. Po dohodě s Koordinátorkou vzdělávacích aktivit navrhnuto zahájení Řízení transformace v termínu 18. - 19. února lektor Mgr. Radek Rosenberger pořádaného v organizaci Čtyřlístek. Kurz se bude konat ve školící místnosti zařízení Domova Barevný svět Ostrava.

  


 Jednání transformačního týmu ze dne 8. 10. 2013

Š. Hlisnikovská představila vedení a pracovníkům organizace nového metodika J. Tomšovou a seznámila s aktivitami, které od začátku projektu realizovaly. J. Tomšové byli  představeni   členové transformačního týmu. 

Diskutované oblasti:

Nastavení možné spolupráce a podpory s novým metodikem.

Personální záležitosti:

Š. Hlisnikovská, předala metodické vedení Janě Tomšové

 • nový metodik CPT od 1. října 2013: Mgr. Jana Tomšová, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , telefon: 739 548 469
 • byla zpracována a koordinátorem předložena tabulka členů transformačního týmu s kontakty, rovněž bude zaslána všem členům elektronicky
 • vedoucí jednotlivých oddělení jsou členy transformačního týmu

Analýza potřeb uživatelů:

 vzdělávání ke zjišťování potřeb: Posuzování míry nezbytné podpory uživatele (dospělí)

 • proběhlo 2. 10. 2013, 8,30 -15,30, Chráněné bydlení  Santé v Havířově, lektor Mgr. Martin Holub, 8 míst - pracovníci ISÚ Komorní Lhotka, DOZP. 
 • 10. 10. 2013 Fontána, Hlučín, začátek 8,30 hod., 2 místa  - pracovníci ISÚ Komorní Lhotka, DOZP.       Zpětná vazba ke vzdělávání – potřeba více zaměřit na práci s dotazníkem. K této oblasti nabídla J. Tomšová podporu pracovníkům při praktické části  práci s dotazníkem.

Supervize:

25. 10.2013 se uskuteční úvodní setkání se supervizorkou  Mgr. Blankou Falcníkovou, Ph.D., tel. +420 604103049, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Supervizní setkání s pracovníky jedenkrát za dva měsíce, s vedením jedenkrát za tři měsíce. Na každé supervizní setkání je potřeba připravit prezenční listinu, originál si supervizor odváží s sebou k předání na CPT. Výstupy ze setkání předává vedení DOZP Komorní Lhotka.

schuzkaii 


Jednání transformačního týmu dne 27.8.2013
 Diskutované oblasti: Personální záležitosti – od 1.10.2013 bude metodikem za CPT Mgr. Jana TomšováAnalýza potřeb uživatelů - Posuzování míry nezbytné podpory uživatele - praktické dopady transformace sociálních služeb na život uživatelů, přizpůsobení transformace sociálních služeb potřebám uživatelů – základní východiska, teorie inkluze, deinstitucionalizace, možné přístupy a techniky v posuzování, příprava pracovníků; Metodický postup MPSV – Posuzování míry nezbytné podpory uživatele – popis nástroje a interpretace výsledků, zpětná vazba z dosavadní práce s ním; doporučení pro změnu, využití analytických částí nástroje Posuzování míry nezbytné podpory uživatele pro přípravu transformačního plánu služby – informace a jak s nimi může organizace pracovat při sestavování transformačního plánu, limity získaných informací; obavy a rizika – zjišťování očekávání a potřeb uživatelů vs. reálné možnosti projektu; návaznost na vyhodnocení posuzování míry nezbytné podpory uživatele – příprava uživatele na reálný život (tréninkové plány, podrobné mapování potřeb klienta vazba na systém individuálního plánování).Hodnocení služeb - s ohledem na proběhlou inspekci na počátku roku 2013 a současné zapracování uložených opatření byl navržen termín realizace hodnocení kvality od 14 – 31. října 2013, termín bude upřesněn. Hodnocení provede p. Mgr. Dana Syslová ve spolupráci s metodikem CPT a odborným pracovníkem zařízení. Hodnocení bude dvoudenní, bude se zaměřovat primárně na SQSS 1, 2, 5, 10, 11, 13, 14 a 15. 
 

Jednání transformačního týmu dne 1.8.2013  

Hlavním bodem jednání bylo rozdělení rolí v týmu:

p. Čmiel bude zastávat funkci koordinátora, roli finančního koordinátora bude zastávat p. Brudná a od října budou zřízeny 2 pozice odborných pracovníků – p. Peterková, p. Semenovová. Transformační tým bude posílen o účast dalších pracovníků v přímé péči. Paní Mgr. Šárka Hlisnikovská je za CPT metodičkou transformace.

Dále byla řešená otázka supervize, analýzy, personálního auditu a hodnocení kvality.

 schuzkai