/* text */ ?>

Poslání poskytované služby

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) je poskytovat lidem s mentálním postižením podporu a pomoc v míře, jakou potřebují, pomáhat jim udržet si získané schopnosti a dovednosti a rozvíjet je dle individuálních možností, podporovat samostatnost a pomáhat žít důstojný a spokojený život, který je běžný pro jejich vrstevníky.

Cíle poskytovaných služeb

Poskytovat sociální službu kvalifikovaně a kvalitně 

Poskytovat sociální službu nejen mužům, ale i ženám 

Podporovat uživatele v soběstačnosti, v samostatnosti a v aktivním způsobu života 

Podporovat uživatele v uvědomění si svých práv a povinností 

Podporovat uživatele ve využívání veřejně dostupných služeb a v navazování sociálních kontaktů 

Podporovat uživatele v nácviku pracovních dovedností a péči o domácnost 

Zaměstnat uživatele v produktivním věku na otevřeném trhu práce

V rámci transformace sociálních služeb připravit uživatele na přechod do chráněného bydlení 

Zásady poskytované služby

Zásada respektování specifických potřeb – respektujeme důstojnost a jedinečnost každého uživatele

Zásada podpory samostatnosti uživatele – poskytujeme jen nezbytně nutnou podporu a pomoc k dosažení co největšího rozvoje samostatnosti uživatele 

Zásada přizpůsobivosti – míra pomoci a podpory se mění v závislosti na aktuálních potřebách uživatelů 

Zásada aktivního přístupu – podporujeme samostatnost a nezávislost uživatele a motivujeme jej k překonávání nepříznivé sociální situace 

Zásada individuálního přístupu k uživateli 

Zásada týmové spolupráce a jednotného přístupu k uživateli 

Zásada komunikace – s uživatelem mluvíme tak, jak je běžné mluvit s jeho vrstevníkem 

Zásada osobní svobody a volného pohybu uživatelů – respektujeme partnerský a sexuální život 

Zásada kontaktu se společenským prostředím – podporujeme uživatele při sociálním začleňování do společnosti 

Zásada dodržování lidských práv a svobod

Δ