/* text */ ?>
Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 184, příspěvková organizace
Komorní Lhotka 184, 739 53 Hnojník    
           
Rozpočet na rok  2018
           
NÁKLADY          
          Plánované náklady
číslo účtu   Název položky    
         
501  0300   Nákup potravin     320 000
501  0320   Spotřeba PHM     40 000
501  0340   Spotřeba všeobecného materiálu 92 000
501  0350   Spotřeba DDHM do 3 tisíc   40 000
501  0380   Spotřeba materiálu na údržbu   20 000
501  0390   Kancelářské potřeby   18 000
501  0410   Spotřeba zdravotnického materiálu 6 000
501  0600   Spotřeba prádla      7 000
501  0700   Spotřeba tiskovin,knih a časopisů 3 000
501  0720   Spotřeba materiálu pro volnočas.aktivity 43 100
501   Spotřeba materiálu celkem   589 100
           
502  0400   Spotřeba  el.energie   140 000
502  0420   Vodné a stočné     80 000
502  0430      Spotřeba plynu     200 000
502   Spotřeba energie celkem   420 000
           
511  0400   Opravy a údržba     50 000
512  0300   Cestovné     7 000
513  0300   Náklady na reprezentaci   10 000
518  0300   Poštovní poplatky     3 000
518  0301   Telefonní poplatky     44 000
518  0310   Ostatní služby - software   140 000
518  0330   Právní a ekonomické služby, audit 80 000
518  0340   Bankovní poplatky     11 000
518  0360   Poplatky TV a rozhlas   11 000
518  0370   Ostatní služby      80 000
518  0390   Odpady-odvoz,uložení   14 000
518  0400   Revize zařízení     80 000
518  0410   Praní prádla      70 000
518  0500   Poskytnutí stravování   900 000
518   Služby celkem     1 500 000
           
521  0300   Mzdové náklady     5 521 200
521  0310   Ostatní osobní náklady-dohody   50 000
521  0510   Přiznané náhrady mzdy za PN   35 000
521   Mzdové náklady celkem   5 606 200
           
524  0300   Zákonné sociální pojištění   1 380 300
524  0310   Zdravotní pojištění     496 000
524   Zákonné sociální pojištění celkem 1 876 300
           
525  0300   Zákonné pojištění odpovědnosti 21 000
           
527  0300   Zákonné sociální náklady FKSP 120 000
527  0301   Preventivní prohlídky   7 000
527   Zákonné sociální náklady celkem 127 000
           
528  0350   Školení zaměstnanců   42 000
528  0600   Ochranné pomůcky     10 000
528  Jiné sociální náklady celkem   52 000
           
538  0300   Jiné daně a poplatky   2 000
           
549  0330   Členský poplatek APSS   5 040
           
551  0300   Odpisy dlouhodobého majetku 110 000
           
558  0350   Náklady z DDM do 40 tisíc   40 000
           
569  0300   Pojištění majetku     40 000
           
5   Náklady celkem   10 388 640
           
           
VÝNOSY         Plánované výnosy
       
602  0300   Úhrady za pobyt klientů   2 647 380
602  0310   Příspěvky na péči     2 555 520
602  0340   Výnosy za fakultativní služby   21 000
602  0400   Stravné - Příspěvek z FKSP   30 000
602  0750   Výnosy za zdravotní úkony hrazené ZP 536 000
602   Výnosy celkem     5 789 900
           
648  0300    Čerpání rezervního fondu   46 440
           
662  0300   Úroky       300
672  0300   Přijaté transfery z ústředních rozpočtů 4 334 000
672  0500   Přijaté transfery z územních rozpočtů 88 000
672  0600   Přijaté transfery od zřizovatele   130 000
67   Výnosy celkem     4 552 300
           
6   Příjmy celkem     10 388 640
           
           
Ing. Andrea Sztefková      
ředitelka ISÚ Komorní Lhotka    
         
           
Vyvěšeno dne: 1.12.2017      
           
Schváleno dne: 28.12.2017   Miloslav Hampel, starosta