/* text */ ?>
 
Žádost v elektronické podobě je k vyplnění a stažení ZDE.
 
  
Způsob přijetí 
Informace o sociální službě poskytované zařízením může zájemce získat
$     -       osobně v zařízení, kde mu veškeré informace podá ústně sociální pracovnice
$     -       na webových stránkách zařízení
$     -       telefonicky prostřednictvím sociální pracovnice nebo vedoucí útvaru DOZP
$     -       prostřednictvím informačního letáku
 
Jednání se mohou účastnit kromě samotného zájemce a jeho opatrovníka také rodinní příslušníci, známí, sousedé nebo lidé, kteří o zájemce momentálně pečují (např. pracovník zařízení, v němž je zájemce v současné době umístěn), vše záleží na zájemci o službu.
 
Zájemce o službu má možnost předem si prohlédnout zařízení Domova pro osoby se zdravotním postižením(pokoj, koupelny, toalety, kuchyňku, společenské místnosti, dílnu atd.) i zahradu a hřiště. Sociální pracovnice zájemce o službu seznámí s tím, jaké služby a jakým způsobem zařízení služby poskytuje, s úhradami za tyto služby a o všech povinnostech, které mu vyplývají ze smlouvy. Při jednání volí sociální pracovnice výrazy, které jsou zájemci srozumitelné.
 
Pokud zájem o nabízené služby ze strany zájemce trvá, je mu vydán formulář žádosti o umístění do Domova pro osoby se zdravotním postižením a je mu sděleno, jaké doklady a formuláře ještě potřebuje doložit k vyplněné žádosti. Dále je s ním pak projednáno, jaký bude další postup. 
 
Pokud zájemce o službu doručí (osobně nebo poštou) vyplněnou žádost, sociální pracovnice ji zkontroluje, zda obsahuje všechny náležitosti. Poté je opatřena razítkem a datem přijetí a je předána k posouzení lékaři a sociální pracovnici. Sociální pracovnice do 30 dnů od doručení žádosti písemně odpoví, zda byl žadatel o službu zařazen či nezařazen do evidence žadatelů o službu.
 
Jestliže žadatel nemůže být do DOZP přijat z důvodu neposkytování sociální služby, o kterou žádá nebo jeho zdravotní stav vylučuje poskytnutí sociální služby v našem zařízení, je mu zasláno Oznámení o neposkytnutí sociálních služeb.
 
Jestliže žadatel nemůže být přijat z důvodu nedostatečné kapacity zařízení, je mu zasláno Oznámení o zařazení do evidence žadatelů o umístění v Domově pro osoby se zdravotním postižením. V případě uvolnění místa, sociální pracovnice provede sociální šetření (v domácnosti, v nemocnici, v LDN atd. podle toho, kde se žadatel nachází) a vyplní formulář „Předběžné individuální nastavení poskytované služby“. Sociální pracovnice na základě vyplněného formuláře provede bodové ohodnocení a vybere možné adepty k přijetí. Společně s vedoucí útvaru DOZP a ředitelem rozhodne o přijetí konkrétního žadatele o službu.
 

KRITÉRIA HODNOCENÍ SOCIÁLNÍ SITUACE ŽADATELE

Soběstačnost zájemce

Zájemce potřebuje částečnou podporu a pomoc

Posouzením soběstačnosti zájemce bylo zjištěno, že zájemce občas potřebuje částečnou podporu nebo pomoc

+10

Zájemce potřebuje pravidelnou podporu a pomoc jiné osoby

Posouzením soběstačnosti zájemce bylo zjištěno, že zájemce potřebuje pravidelnou podporu nebo pomoc jiné osoby

+20

Zájemce potřebuje výraznou podporu a pomoc jiné osoby

Posouzením soběstačnosti zájemce bylo zjištěno, že potřeby zájemce jsou zejména uspokojovány prostřednictvím podpory a pomoci jiné osoby

+30

Zájemce potřebuje úplnou podporu a pomoc jiné osoby

Posouzením soběstačnosti zájemce bylo zjištěno, že zájemce je zcela nesoběstačný bez pomoci jiné osoby

+40

Občan Komorní Lhotky

Trvalé bydliště zájemce spadá do území Komorní Lhotky

Žadatel je rodinným příslušníkem zájemce, bývalý zaměstnanec, zaměstnanec

+5

Trvalé bydliště zájemce se nachází mimo Komorní Lhotku

 

0

Sociální situace žadatele

Osamělost

 

+25

Sociální izolace

 

+15

Rodina dosud poskytuje péči, kterou již není schopná v dostatečné míře zajistit

 

+20

Žadatel využívá jiný typ sociální služby (LDN, respitní péče, sociální hospitalizace apod.)

 

+5

Absolutní výjimka

Mimořádná situace zájemce

Udělení mimořádného hodnocení pouze v případech, které jsou podloženy mimořádnými a nutnými okolnostmi (např. ohrožení života zájemce)

+10

Datum evidence v databázi žadatelů

Bodového ohodnocení je podle délky let v pořadníku (1 rok = jede bod)

+10

 

CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB S ÚČINNOSTÍ OD 1.1.2018

Typ pokoje

Ubytování/den

Strava normální /den

Strava diabetická/den

Jednolůžkový pokoj se společným sociálním zařízením bez kuchyňky a balkonu

170,- Kč

146,- Kč

158,- Kč

Jednolůžkový pokoj s balkonem, se společným sociálním zařízením a kuchyňkou mimo pokoj

175,- Kč

146,- Kč

158,- Kč

Dvoulůžkový pokoj se společným sociálním zařízením mimo pokoj, s balkonem (bez balkonu)

170,- Kč

146,- Kč

158.- Kč

Dvoulůžkový pokoj s balkonem, kuchyňskou linkou a sociálním zařízením na pokoji pro vozíčkáře

175,- Kč

146,- Kč

158,- Kč

Dvoulůžkový pokoj s kuchyňkou, sociálním zařízením, bez balkonu pro vozíčkáře

180,- Kč

146,- Kč

158,- Kč

Dvoulůžkový pokoj s kuchyňkou, sociálním zařízením a balkonem

185,- Kč

146,- Kč

158,- Kč

Δ