/* text */ ?>

Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 184, příspěvková organizace

Komorní Lhotka 184, 739 53 Hnojník

 
   

Schválený rozpočet na r. 2017

   

  NÁKLADY                                                                                          Plánované 

                                                                                                               náklady

číslo účtu

  Název položky

Výše v Kč

 
 
 

5 010 300

  Nákup potravin

     

150 000

 
 

  Spotřeba PHM

     

32 000

 
 

  Spotřeba všeobecného materiálu

   

70 000

 
 

  Spotřeba DDHM do 3 tisíc

   

5 000

 
 

  Spotřeba materiálu na údržbu

   

10 000

 
 

  Kancelářské potřeby

     

10 000

 
 

  Spotřeba zdravotnického materiálu

   

10 000

 
 

  Spotřeba prádla

     

7 000

 
 

  Spotřeba tiskovin,knih a časopisů

   

3 000

 
 

  Spotřeba materiálu pro volnočas.aktivity

 

25 000

 

501

  Spotřeba materiálu celkem

   

322 000

 
 

  Spotřeba  el.energie

     

130 000

 
 

  Vodné a stočné

     

70 000

 
 

  Spotřeba plynu

     

200 000

 

502

  Spotřeba energie celkem

   

400 000

 
 

  Opravy a údržba

     

39 000

 
 

  Cestovné

     

7 000

 
 

  Náklady na reprezentaci

   

10 000

 
 

  Poštovní poplatky

     

3 000

 
 

  Telefonní poplatky

     

44 000

 
 

  Ostatní služby - software

   

110 000

 
 

  Poplatky za nájem,leasing splátky

   

0

 
 

  Právní a ekonomické služby, audit

   

110 000

 
 

  Bankovní poplatky

     

8 000

 
 

  Poplatky TV a rozhlas

     

10 000

 
 

  Ostatní služby

     

110 000

 
 

  Odpady-odvoz,uložení

     

14 000

 
 

  Revize zařízení

     

30 000

 
 

  Praní prádla

     

60 000

 
 

  Poskytnutí stravování

     

1 000 000

 

518

  Služby celkem

     

1 555 000

 
 

  Mzdové náklady

     

4 960 000

 
 

  Ostatní osobní náklady-dohody

   

40 000

 
 

  Přiznané náhrady mzdy za PN

   

15 000

 

521

  Mzdové náklady celkem

   

5 015 000

 
 

  Zákonné sociální pojištění

   

1 240 000

 
 

  Zdravotní pojištění

     

446 400

 

524

  Zákonné sociální pojištění celkem

 

1 686 400

 
 

  Zákonné pojištění odpovědnosti

   

21 000

 
 

  Zákonné sociální náklady FKSP

   

100 000

 
 

  Preventivní prohlídky

     

6 000

 

527

  Zákonné sociální náklady celkem

 

106 000

 
 

  Školení zaměstnanců

     

42 000

 
 

  Ochranné pomůcky

     

10 000

 

528

 Jiné sociální náklady celkem

   

52 000

 
 

  Jiné daně a poplatky

     

2 000

 
 

  Členský poplatek APSS

   

5 040

 
 

  Odpisy dlouhodobého majetku

   

110 000

 
 

  Náklady z DDM do 40 tisíc

   

10 000

 
 

  Pojištění majetku

     

32 000

 

5

  Náklady celkem

     

9 316 440

 
 VÝNOSY        

  Plánované 

    výnosy

 

číslo účtu

Název položky

Výše v Kč

 
 
 

  Úhrady za pobyt klientů

     

2 500 000

 
 

  Příspěvky na péči

     

2 080 000

 
 

  Výnosy za fakultativní služby

   

16 000

 
 

  Výnosy za zdravotní úkony hrazené ZP

 

456 000

 

602

  Výnosy celkem

     

5 052 000

 
 

   Čerpání rezervního fondu

   

46 440

 
 

  Přijaté transfery z ústředních rozpočtů

 

4 128 000

 
 

  Přijaté transfery z územních rozpočtů

 

10 000

 
 

  Přijaté transfery od zřizovatele

   

80 000

 

67

  Výnosy celkem

     

4 218 000

 

6

  Příjmy celkem

     

9 316 440

 

 

Ing. Andrea Sztefková
ředitelka ISÚ Komorní Lhotka