/* text */ ?>
Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 184, příspěvková organizace    
Komorní Lhotka 184, 739 53 Hnojník    
               
Návrh rozpočtu na r. 2019    
               
NÁKLADY              
číslo účtu   Název položky Plánované náklady    
   
501  0300   Nákup potravin     411 600,00    
501  0320   Spotřeba PHM     50 000,00    
501  0340   Spotřeba všeobecného materiálu   105 000,00    
501  0350   Spotřeba DDHM do 3 tisíc   46 000,00    
501  0380   Spotřeba materiálu na údržbu   40 000,00    
501  0390   Kancelářské potřeby   22 000,00    
501  0410   Spotřeba zdravotnického materiálu   6 000,00    
501  0600   Spotřeba prádla      9 000,00    
501  0700   Spotřeba tiskovin,knih a časopisů   6 000,00    
501  0720   Spotřeba materiálu pro volnočas.aktivity 40 000,00    
501   Spotřeba materiálu celkem   735 600,00    
               
502  0400   Spotřeba  el.energie     160 000,00    
502  0420   Vodné a stočné     90 000,00    
502  0430      Spotřeba plynu     215 900,00    
502   Spotřeba energie celkem   465 900,00    
               
511  0400   Opravy a údržba     60 000,00    
512  0300   Cestovné     7 000,00    
513  0300   Náklady na reprezentaci   10 000,00    
518  0300   Poštovní poplatky     5 000,00    
518  0301   Telefonní poplatky     48 000,00    
518  0310   Ostatní služby - software   170 000,00    
518  0330   Právní a ekonomické služby, audit   115 570,00    
518  0340   Bankovní poplatky     16 000,00    
5 180 350   Školení zaměstnanců   50 000,00    
518  0360   Poplatky TV a rozhlas   11 000,00    
518  0370   Ostatní služby      120 000,00    
518  0390   Odpady-odvoz,uložení   14 000,00    
518  0400   Revize zařízení     94 000,00    
518  0410   Praní prádla      96 000,00    
518  0500   Poskytnutí stravování   1 135 000,00    
518   Služby celkem     1 951 570,00    
               
521  0300   Mzdové náklady     6 800 000,00    
521  0310   Ostatní osobní náklady-dohody   80 000,00    
521  0510   Přiznané náhrady mzdy za PN   35 000,00    
521   Mzdové náklady celkem   6 915 000,00    
               
524  0300   Zákonné sociální pojištění   1 700 000,00    
524  0310   Zdravotní pojištění     612 000,00    
524   Zákonné sociální pojištění celkem 2 312 000,00    
               
525  0300   Zákonné pojištění odpovědnosti   28 560,00    
               
527  0300   Zákonné sociální náklady FKSP   136 000,00    
527  0301   Preventivní prohlídky   12 000,00    
527   Zákonné sociální náklady celkem 148 000,00    
               
528  0600   Ochranné pomůcky     13 000,00    
528  Jiné sociální náklady celkem   13 000,00    
               
538  0300   Jiné daně a poplatky   5 000,00    
               
549  0330   Členský poplatek APSS   8 000,00    
               
551  0300   Odpisy dlouhodobého majetku   110 000,00    
               
558  0350   Náklady z DDM do 40 tisíc   80 000,00    
               
569  0300   Pojištění majetku     48 000,00    
               
5   Náklady celkem   12 820 630,00    
               
               
VÝNOSY Název položky Plánované výnosy    
   
602  0300   Úhrady za pobyt klientů   3 784 320,00    
602  0310   Příspěvky na péči     3 417 920,00    
602  0340   Výnosy za fakultativní služby   33 000,00    
602  0400   Stravné - Příspěvek z FKSP   66 000,00    
602  0750   Výnosy za zdravotní úkony hrazené ZP 500 000,00    
602   Výnosy celkem     7 801 240,00    
               
609 0330   Ostatní příjmy - bonus 5 600,00    
               
648  0300    Čerpání rezervního fondu   46 440,00    
               
662  0300   Úroky       300,00    
672  0300   Přijaté transfery z ústředních rozpočtů 4 544 000,00    
672  0500   Přijaté transfery z územních rozpočtů 100 000,00    
672  0600   Přijaté transfery od zřizovatele   323 050,00    
67   Výnosy celkem     4 967 350,00    
               
6   Příjmy celkem     12 820 630,00    
               
               
V Komorní Lhotce dne: 25.10.2018        
               
Ing. Andrea Sztefková          
ředitelka ISÚ Komorní Lhotka Schválil: Miloslav Hampel dne 10.12.2018
               
        Zastupitelstvem schváleno: 18.12.2018