/* text */ ?>
Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka, příspěvková organizace
 
       
Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2021
       
VÝNOSY     v tis. Kč
Název položky rok 2019 rok 2020 rok 2021
602  - úhrady za pobyt klientů 2 648 2 670 2 685
602  - příspěvky na péči 2 556 2 580 2 600
602  - výnosy za fakultativní služby 21 22 24
602  - příspěvky na stravné z FKSP 32 32 32
602  - výnasy za zdravotní výkony 536 540 553
648  - čerpání rezervního fondu 20 20 20
672  - přijaté transfery z ústředních rozp. 4 335 4 350 4 360
672  - přijaté transfery z územních rozp. 90 90 100
672  - přijaté transfery od zřizovatele 130 130 130
       
Výnosy celkem 10 368 10 434 10 504
       
       
NÁKLADY     v tis. Kč
Název položky rok 2019 rok 2020 rok 2021
501 - spotřeba materiálu 590 600 610
502  -  energie 420 420 420
511  -  opravy a údržba 50 50 50
512  - cestovné 9 10 12
513  -  náklady na reprezentaci 12 12 13
518  - služby 1 400 1 410 1 420
521  - mzdové náklady 5 610 5 630 5 650
524  - zákonné odvody 1 880 1 900 1 920
525  - pojištění zodpovědnosti 21 22 23
527  - FKSP 127 128 130
528  - ostatní sociální náklady 52 53 55
538  - daně a poplatky 2 2 2
549  - členské příspěvky 5 5 5
551  - odpisy majetku 110 112 114
558  - náklady z DDHIM 40 40 40
569  - pojištění majetku 40 40 40
Náklady celkem 10 368 10 434 10 504
       
       
Sestavil:  Ing. Sztefková Andrea, ředitelka      
Dne:  8.11.2017      

Vyvěšeno dne: 8.11.2017

 

Schváleno dne: 29.11.2017                    Miloslav Hampel, starosta